Informasjonsforvaltning

De aller fleste virksomheter, både offentlige og private, eier og forvalter store mengder data og informasjon. I en verden som stadig endres har virksomheter behov for å kontinuerlig å etablere nye eller forbedre eksisterende tjenester, effektivisere driften gjennom digitaliserte arbeidsprosesser, og skape innovasjon. For å få til dette trenger de tilgang til sine data.

«Data er den nye oljen» sies det. For å utnytte potensialet som ligger i dataene og skape nye tjenester og forretningsområder gjennom innsikt om egen forretning, kunder og brukere, er det viktig å ha en god informasjonsforvaltning. Utfordringen er ofte at dataene er lagret i mange forskjellige systemer, de er ofte vanskelige å få tak i, og få oversikt over. Informasjonsforvaltning handler om å etablere rutiner for håndtering av masterdata, informasjonsutveksling og samhandling mellom systemer i egen og andre virksomheter.

Gjenbruk av data og etablering av sammenhengende tjenester skal være hovedregelen innen offentlig forvaltningen. Målet er en datadrevet forvaltning der privatpersoner og organisasjoner skal se én offentlig sektor, og at offentlige virksomheter ikke skal spørre brukeren om samme informasjon mer enn én gang.

Her er eksempler på hva PROMIS kan bidra med:

  • Kartlegge og etablere en fremtidsrettet og effektiv informasjonsforvaltning med et helhetlig livsløpsperspektiv på informasjon
  • Få «orden i eget hus» ved å lage oversikt over hvilke data virksomheten eier og forvalter, hva dataene betyr, hva de brukes til, hvilke prosesser de inngår i, og hvem som kan bruke dem.
  • Legge til rette for informasjonsutveksling gjennom begrepsbeskrivelser og etablering av logiske informasjonsmodeller
  • Etablere rutiner for å registrere metadata om begreper, informasjonsmodeller og API’er i Felles datakatalog slik at andre kan gjenbruke dem
  • Etablering av Masterdata management for å sørge for høyere datakvalitet og mer effektiv bruk av data
  • Analyse av informasjonsbehovet i arbeidsprosesser for å legge til rette for økt automatisering
  • Etablere og anvende utvekslingsformater og API’er for effektiv integrasjon og deling av data innad og mellom virksomheter

Som CIO ønsker jeg å få oversikt og kontroll på informasjonen virksomheten skaper, bruker, forvalter og deler, for å kunne legge til rette for nye, bedre og mer effektive tjenester til sluttbrukere, frigjøre ressurser og redusere kostnader i egen virksomhet og for de som benytter våre data.

%d